மெளலானா,மெளலவி , 
P.A.காஜா முஹைதீன் பாகவி 
அவர்களின் பயான் தொகுப்புகள்