மௌலவி M.ஷைகு அப்துல்லாஹ் ஜமாலி M.A
அவர்களின் சொற்பொழிவுகள்