மௌலவி M.ஷைகு அப்துல்லாஹ் ஜமாலி M.A
அவர்களின்   மூன் டிவியின் "தீன் ஒளி" &   கேள்வி பதில்  தொகுப்புகள் 

37.ஹஜ்ஜுக்கு போக பணம் இருக்கு Passport எடுக்க தடங்கல் ஏற்படுகிறது மேலும் என்னுடன் துணைக்கு வர மகரம் இல்லை எனவே அந்த பணத்தை ஹஜ்ஜுக்கு போக பணம் இருக்கு Passport எடுக்க தடங்கல் ஏற்படுகிறது மேலும் என்னுடன் துணைக்கு வர மகரம் இல்லை எனவே அந்த பணத்தை எந்த வழியில் செலவிட்டால் ஹஜ்ஜுக்கு போன நன்மை கிடைக்கும் வழியில் செலவிட்டால் ஹஜ்ஜுக்கு போன நன்மை கிடைக்கும்